Handelsbetingelser, Erhverv

 • 1 Anvendelse og omfang

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (handelsbetingelser) gælder for alle aftaler om SmartPlay’s, CVR-nummer 40675973, (”Smart Play ApS samt alle binavne tilknyttet”) salg og levering af varer samt tilknyttede tjenesteydelser online på www.SmartPlay.dk samt offline til erhvervskunder og det offentlige.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem SmartPlay og køber, medmindre andet følger nedenfor.

 

 • 2 Aftalegrundlag og aftaleindgåelse

Nærværende handelsbetingelser udgør tillige med SmartPlay’, online ordrebekræftelser, accept af tilbud det samlede aftalegrundlag om salg og levering af varer samt tilknyttede tjenesteydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser givet ved ordrer eller på anden måde meddelt SmartPlay udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

Køber accepter ved hvert køb disse handelsbetingelser. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver. Køber får ikke en kopi af handelsbetingelserne sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail eller ved fremsendelse af faktura på e-mail.

 

 • 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid, hvor købesummen betales kontant. Køber er i disse tilfælde berettiget til at råde retligt over varerne samt tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.

Såfremt varerne er solgt på kredit, forbeholder SmartPlay sig ejendomsretten til varerne indtil tidspunktet for endelige og fuldstændig fyldestgørelse af købesummen efter kreditaftalen.

Ved indgåelse af leasingaftale vedrørende en af SmartPlay’ varer samt tilbehør m.v. forbeholder SmartPlay sig ejendomsretten til varen under hele leasingperioden, medmindre andet er aftale mellem parterne i leasingaftalen.

 

 • 4 Returret

SmartPlay ApS tilbyder ikke returret på varer, medmindre en aftale herom foreligger inden indgåelse af købskontrakten mellem SmartPlay og køber.

 

 • 5 Pris og betalingsbetingelser

Prisen for varer samt tilknyttede tjenesteydelser følger af SmartPlay’ gældende onlinepriser på det tidspunkt, hvor SmartPlay bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet. Alle priser er eksklusive moms og afgifter. Eventuelle afgifter herunder omvendt betalingspligt vil fremgå af faktura.

Vores generelle betalingsbetingelser er online betaling med kreditkort eller på forhånd godkendt kreditgivning.

 

 • 6 Forsinket betaling

Hvis køber undlader at betale rettidigt for varer samt tilknyttede tjenesteydelser af årsager, som SmartPlay er uden ansvar for, er SmartPlay berettiget til forrentning af det forfaldne beløb, jf. rentelovens § 5, fra forfaldsdagen og til betaling sker. Renten er fastsat til 1 % pr. måned af den til enhver tid gældende restgæld.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på SmartPlay, som ikke er skriftligt anerkendt af SmartPlay og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Hvis køber undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra SmartPlay, har SmartPlay ud over ret til rente efter ovenstående ret til at: (I) ophæve salget af de varer, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af varer som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

 • 7 Garanti

Ved erhvervskøb ydes 1 års garanti. Ved salg til private slutbrugere følges købelovens bestemmelser med 24 måneders reklamationsret, hvoraf de første 6 mdr. er at regne som en egentlig garanti og de resterende 18 mdr. skal slutbrugere selv dokumentere fejl og mangler har været til stede i forbindelse med leveringen.

 • 8 Levering

SmartPlay leverer alle solgte varer til den af køber oplyste adresse i Danmark. Levering sker dog ikke til ikke-brofaste øer, medmindre andet aftales mellem SmartPlay og køber.

SmartPlay leverer alle solgte varer samt tilbehørsdele til den tid, der fremgår af ordrebekræftelsen. SmartPlay har dog ret til at levere før den leveringstid, der fremgår af ordrebekræftelsen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Køber er ved modtagelse forpligtet til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler. Hvis køber opdager en fejl eller mangel, som køber ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til SmartPlay indenfor 48 timer efter fejl/mangel er konstateret. Hvis en fejl eller mangel, som køber opdager eller burde have opdaget ved undersøgelsen ikke straks meddeles til SmartPlay, kan den ikke senere gøres glædende.

 

 • 9 Forsinket levering

Hvis SmartPlay forventer en forsinkelse i leveringen af bestilte varer samt tilbehørsdele, informerer SmartPlay køber herom på mail, og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis SmartPlay undlader at leverer bestilte varer samt tilbehørsdele senest 8 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er unde ansvar for, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til SmartPlay. Køber har herudover ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

 • 10 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

Køber har, jf. § 6, pligt til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler, når varerne er blevet leveret.

En bestilling på bestillingsvarer – dvs. varer, der ikke er på lager på  bestillingstidspunktet eller er på vej ind – kan ikke afbestilles.

 

 • 11 Sælgers ansvar

I tilfælde af mangler ved varer samt tilbehørsdele m.v., finder købelovens mangelsregler anvendelse.

SmartPlay’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra SmartPlay’ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Køber skal skadesløsholde SmartPlay i det omfang SmartPlay måtte i falde produktansvar herudover.

I tilfælde af at skade påføres tredjemand, skal køber straks underrette SmartPlay og medvirke til sagens opklaring. Repræsentanter fra SmartPlay har ret til at besigtige skaden.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan SmartPlay på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat – på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, modtagerforhold. På samme måde er SmartPlay ikke ansvarlig for købers indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

 

 • 12 Persondatapolitik, cookies og viderebringelse af personoplysninger.

SmartPlay Aps behandler persondata i henhold til den gældende persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

SmartPlay Aps opbevarer transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. SmartPlay ApS er dataansvarlig.

Du kan til hver en tid se, hvilke data SmartPlay ApS har registreret om dig.

Alle henvendelser om persondata går til persondata@SmartPlay.dk, både ift. forespørgsel om data og sletning af data.

Som registreret kunde hos SmartPlay ApS har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen.

 

 • 13 Markedsføring

Det er ikke tilladt at kopier eller videre distribuere vare- data- og prisinformationer til tredjepart. Dette betragtes som en væsentligt misligholdelse af kunde- og leverandør forhold og kan i værste tilfælde medføre et erstatningsansvar.

 

 • 14 Fortrolighed

Køber må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge SmartPlay’ erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over SmartPlay’ fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Køber er forpligtet til at omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Købers forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samhandel og unde tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret heraf.

 

 • 15 Gældende ret

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Værneting er Århus byret.

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

Betingelserne er sidst opdateret d. 24. oktober 2019